Euryalus

Euryalos

An Argonaut. Journeys to Troy. Part of the Epigoni’s expedition against Thebes.

Genealogy

Argia, Chloris, Eurythemis, Megamede, Nicippe, Paria, Terpsicrate, Tethys

Aristodemus, Hercules, Mecisteus, Minos, Neleus, Oceanus, Ptolemaeus, Sthenelus, Thespius, Thestius

Acalle, Aeschreis, Agelaus, Aglaia, Alastor, Alcyone, Alexiares, Alopius, Althaea, Amestrius, Amphitrite, Androgeus, Anicetus, Anthippe, Anthea, Antileon, Antimachus, Antiope, Antiphus, Antiochus, Antiades, Archedicus, Archemachus, Argele, Aria, Asia, Asopus, Asopis, Asterius, Astyanax, Astybies, Atromus, Bucolus, Buleus, Calametis, Callirrhoe, Capylus, Catreus, Celeustanor, Certhe, Chryseis, Chryses, Cleolaus, Clytippe, Creontiades, Creon, Ctesippus, Ctesippus, Daeira, Deicoon, Deimachus, Deucalion, Doris, Dynastes, Elachia, Polyxo, Entelides, Eone, Ephyra, Epilais, Epilaus, Erasippus, Erato, Erythras, Eubote, Euboea, Eumedes, Eurybius, Eurycapys, Eurymedon, Eurymenes, Eurynome, Euryopes, Eurypyle, Eurypylus, Eurysthenes, Eurystheus, Eurytele, Eurybia, Eurypylus, Euxanthius, Evagoras, Everes, Evippus, Exole, Glaucus, Glenus, Halocrates, Heliconis, Hesychia, Hippocrate, Hippodromus, Hippozygus, Hippeus, Hippo, Homolippus, Hyllus, Hypermnestra, Idyia, Inachus, Iobes, Iphis, Iphiclus, Laomenes, Laomedon, Laothoe, Leda, Leucippus, Leucones, Lycurgus, Lyncaeus, Lyse, Lysippe, Lysithous, Lysidice, Macaria, Marse, Medusa, Meliboea, Melia, Meline, Menippis, Mentor, Metis, Nemesis, Nephalion, Nephus, Nestor, Nicippe, Nicodromus, Nike, Oestrobles, Olympusa, Olympus, Onesippus, Onites, Oria, Palaemon, Patroclus, Patro, Periclymenus, Pero, Phaestus, Phaedra, Phalias, Philolaus, Phrasius, Phyleis, Pleione, Plexippus, Polylaus, Polyphontes, Praxithea, Procles, Procris, Pylaon, Pyrippe, Stratonice, Styx, Taurus, Telephus, Teles, Telestes, Teleutagoras, Terpsicrate, Therimachus, Thestalus, Thettalus, Threpsippas, Tigasis, Tiphyse, Tlepolemus, Toxicrate, Triptolemus, Tyrsenus, Xanthis, Xenodice

Places
  1. Troy
  2. Unknown
Back
to Top